Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden van Gewoon Mooj.

 

1. ALGEMEEN   Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Gewoon Mooj en een cliënt waarop Gewoon Mooj deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. INSPANNINGEN GEWOON MOOJ   Gewoon Mooj zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Gewoon Mooj zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. AFSPRAKEN   De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Gewoon Mooj melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Gewoon Mooj het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd bij Gewoon Mooj komt, mag Gewoon Mooj de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen, kan Gewoon Mooj de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenend Gewoon Mooj moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.  Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Gewoon Mooj.

4. BETALING   Gewoon Mooj vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Gewoon Mooj vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.  De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen, tenzij het een deelbetaling betreft.

5. PERSONEEL IN DE SALON   Gewoon Mooj heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Gewoon Mooj dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk eist.  De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling bij Gewoon Mooj medewerkers van de schoonheidssalon niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door Gewoon Mooj.

6. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY   De cliënt voorziet Gewoon Mooj vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Gewoon Mooj aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.  Gewoon Mooj behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7. GEHEIMHOUDING   Gewoon Mooj is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijden de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Gewoon Mooj verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. AANSPRAKELIJKHEID   Gewoon Mooj is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gewoon Mooj is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.  Gewoon Mooj is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Gewoon Mooj. Gewoon Mooj is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade, van welke aard dan ook, opgelopen door het gebruik van diens faciliteiten. De opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid  gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gewoon Mooj.

9. BESCHADIGING EN DIEFSTAL   Gewoon Mooj heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.  Gewoon Mooj meldt diefstal altijd bij de politie.

10. KLACHTEN   Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar Janne van Bokhoven. Gewoon Mooj moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Gewoon Mooj de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

11. BEHOORLIJK GEDRAG   De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Gewoon Mooj het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. RECHT   Op elke overeenkomst tussen Gewoon Mooj en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Gewoon Mooj en zijn ook in de salon beschikbaar. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst  daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.